Talkshow VTV “Khỏe đẹp toàn diện” | Tập 15: Đón đầu xu hướng Y học thế giới