Talkshow VTV “Khỏe đẹp toàn diện” | Tập 19: Lối Sống Wellness: Hơn Cả Một Trào Lưu - European Wellness - Hệ Thống Chăm Sóc Sức Khỏe Toàn Diện Đến Từ Châu Âu