Talkshow VTV "Khỏe đẹp toàn diện" | Tập 1: Y học châu Âu và những đột phá mới - European Wellness - Hệ Thống Chăm Sóc Sức Khỏe Toàn Diện Đến Từ Châu Âu