Talkshow VTV “Khỏe đẹp toàn diện” | Tập 9: Chăm sóc sức khỏe chủ động - xu hướng lâu bền