Talkshow HTV7 “Sống khỏe toàn diện” – Tập 12: Đón đầu kỷ nguyên y học tái tạo