Talkshow VTV “Khỏe đẹp toàn diện” | Tập 2: Xu hướng "cá nhân hóa" trong điều trị