Cấy tế bào chữa bệnh tự kỷ - Tương lai của y học hiện đại