Phục hồi bền vững, sẻ chia thịnh vượng: Giáo sư Tiến sĩ Mike chan phát biểu tại GCET 2022 - European Wellness - Hệ Thống Chăm Sóc Sức Khỏe Toàn Diện Đến Từ Châu Âu