Talkshow VTV “Khỏe đẹp toàn diện” | Tập 4: Sức mạnh từ việc tầm soát cơ thể